Foto: Katie Moum, Unsplash

Biblioteket er også for flygtninge

19.04.22
Læs her på dansk / Read in English / читати українською

Du kan godt låne, selvom du ikke har sundhedskort

Selvom du er kommet til Danmark som flygtning og endnu ikke har et dansk sundhedskort, kan du godt blive oprettet som låner på Ballerup Bibliotekerne. 
Du skal bare vise pas eller anden gyldig billedlegitimation på biblioteket eller i kulturhusene, så opretter vi dig som låner, og du kan låne bl.a. bøger, film, tidsskrifter og få adgang til hele det digitale bibliotek.

Læs aviser og magasiner på dit hjemlands sprog

Lige nu er det ikke muligt at bestille bøger på ukrainsk. Men biblioteket har eller kan skaffe bøger på mange andre sprog, for eksempel russisk, arabisk og tyrkisk. Bare spørg bibliotekaren om hjælp.

PressReader er et digitalt tilbud fra biblioteket, hvor man kan læse aviser og magasiner fra mange lande. 
Her kan du bl.a finde en lang række ukrainske og russiske magasiner og aviser på originalsproget. Du kan læse dem på pc eller via PressReaders app. 

For at bruge PressReader skal du være oprettet som låner og bo i Ballerup Kommune. Du kan dog også altid læse aviser/tidsskrifter direkte i PressReader uden om APP’en via bibliotekets PC'ere eller trådløse netværk. I det tilfælde behøver du hverken være oprettet som låner eller bo i Ballerup Kommune. 

Hvis du vil lære dansk

Hver torsdag kl. 18-19 kan du deltage i Tal Dansk Café på Ballerup Bibliotek. Frivillige fra Røde Kors hjælper med sprogtræning. Alle er velkomne.
Læs mere her.

Biblioteket har samlet information og links for dig som har dansk som andetsprog.
Læs mere her

Bøger på ukrainsk?

Vil du læse ukrainske børnebøger? Se Vejle Bibliotekernes opslag om ukrainske børnebøger til gratis download

Teksten er oprindeligt skrevet af Helsingør Bibliotekerne

English version

Libraries are also for refugees

The library also has offerings for refugees. Both the physical library and the online library.

You can borrow even if you do not have a health card
Even if you have come to Denmark as a refugee and do not yet have a Danish health card, you can be set up as a borrower at the Ballerup Libraries.
All you have to do is show your passport or other valid photo ID at the library or in one of the culture houses, and we will set you up as a borrower, and you can borrow fx. books, movies, magazines, and access the entire digital library.

Read newspapers and magazines in the language of your home country

Right now, it is not possible to order books in Ukrainian.
However, the library has or can provide books in many other languages, such as Russian, Arabic, and Turkish. Just ask the librarian for help.

PressReader is a digital offer from the library, where you can read newspapers and magazines from many countries.
Here you can find among many other a large number of Ukrainian or Russian magazines and newspapers in the original language. You can read them on a PC or via the PressReader's app.

To use PressReader, you must be registered as a borrower and live in Ballerup Municipality.
However, you can also always read newspapers or magazines directly in the PressReader APP via the library's PCs or wireless network. In that case, you do not need to be registered as a borrower or live in Ballerup Municipality.

If you want to learn Danish

Every Thursday at 18-19 you can participate in Tal Dansk Café at Ballerup Library. Red Cross volunteers help with language training. Everyone is welcome.
Read more here

The library has gathered information and links for you who has Danish as a second language.
Read more here.

Books in Ukrainian?

Do you want to read Ukrainian children's books? See Vejle Libraries' post about Ukrainian children's books for free download.

 

Українська версія

Перекладено на англійську мову (а також українську)

Бібліотека також призначена для біженців.

Бібліотека також пропонує послуги для біженців. Як у фізичній бібліотеці, так і в Інтернеті.

Ви можете позичити матеріал, навіть без картки медичного страхування

Навіть якщо ви приїхали до Данії як біженець і ще не маєте датської картки медичного страхування, ви можете бути зареєстровані як читач у бібліотеках Ballerup. 
Вам просто потрібно показати паспорт або інше дійсне посвідчення особи з фотографією в бібліотеці або в культурних центрах і ми зареєструємо вас як читача. Ви можете позичити книги, фільми, періодичні видання та отримати доступ до всієї цифрової бібліотеки.

Читайте газети і журнали мовою своєї країни

Зараз, на жаль, немає можливості замовити книги українською мовою. Але бібліотека має або може отримати книги багатьма іншими мовами, наприклад, російською, арабською та турецькою. Просто попросіть бібліотекаря про допомогу.

PressReader - це цифрова можливість бібліотеки, де ви можете читати газети та журнали з багатьох країн. 
Тут ви можете знайти найрізноманітніші українські журнали та газети мовою оригіналу. Їх можна прочитати на ПК або в програмі PressReader

Щоб використовувати PressReader, ви повинні бути зареєстровані як читач  і жити в муніципалітеті Ballerup.

Якщо ви хочете вивчити данську мову

Щочетверга з 18 по 19 годину ви можете взяти участь у кафе Tal Dansk в бібліотеці Ballerup. Волонтери Червоного Хреста допомагають з мовною підготовкою. Всіх ласкаво просимо.
Детальніше читайте тут

Бібліотека зібрала інформацію та посилання для вас, які мають данську мову як другу мову.
Детальніше читайте тут  

Книги українською?

Хочете читати українські дитячі книги? Дивіться посилання бібліотек Vejle на українські дитячі книги для безкоштовного завантаження. 
 

This text was originally written by Helsingør Libraries.